ALGEMENE VOORWAARDEN
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en werkzaamheden van Pole Dance with Lise.

Met de online inschrijving en/of betaling voor een les, rittenkaart, abonnement, cursus, workshop gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Pole Dance with Lise.

Pole Dance with Lise kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Pole Dance with Lise zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is ten alle tijden beschikbaar op de website.

2. ALGEMEEN
Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden kan Pole Dance with Lise weigeren diensten te leveren aan de klant.

3. PERSOONSGEGEVENS
Online inschrijfformulieren dienen naar volledig en naar waarheid ingevuld te worden.Pole Dance with Lise verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.

4. AANSPRAKELIJKHEID
Deelname aan de les, cursus, workshop bij Pole Dance with Lise is geheel op eigen risico van de klant. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. Pole Dance with Lise is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les, cursus of workshop.

Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Pole Dance with Lise en/of de eigenaar van de gebruikte locatie door toedoen van een klant zullen ten alle tijden verhaald worden op de klant.

5. LESSEN & LIDMAATSCHAP
De klant kan lessen volgen op basis van een losse les, een rittenkaart of een lidmaatschap.

De klant kan zich tot 5 minuten voor aanvang van een les uitsluitend online inschrijven. De klant is officieel ingeschreven voor de les op het moment dat Pole Dance with Lise het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen.

Annuleren van een inschrijving voor de les kan kosteloos, op de dag zelf, tot 5 uur voor aanvang van de les. Wanneer de klant binnen 5 uur voor aanvang van de les annuleert, wordt dit gezien als “late cancel” en is restitutie van het lesgeld niet mogelijk en wordt de ‘’late cancel’’ als deelname gezien.

De periodieke lidmaatschapsbijdrage is per vooruitbetaling verschuldigd. Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de klant de toegang tot de lessen worden ontzegd. Het lidmaatschapsgeld wordt d.m.v. de door de klant gegeven machtiging middels periodieke automatisch incasso geïnd.

Ingangsdatum van het lidmaatschap is altijd op de 1e dag van de maand. Mocht de klant op een andere dag lid worden dan de 1e , dan wordt het de lidmaatschapsbijdrage naar rato berekend en de dagen opgeteld bij de oorspronkelijke duur van het afgesloten abonnement. De eerste betaling (voor een gedeelte of de gehele maand) zal via iDEAL of PayPal worden voldaan. De daarop volgende betalingen zullen via automatische incasso geïnd worden.

 Alle lidmaatschapsvormen hebben een minimale contracttermijn van 3 maanden en zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar. Het lidmaatschapsgeld dient in de gehele contracttermijn te worden doorbetaald.

Alle lidmaatschapsvormen kunnen door de klant tussentijds geüpgradede worden voor een minimale periode van 2 maanden. Hierbij blijft de einddatum van het betreffende lidmaatschap ongewijzigd.

Wanneer de betreffende contractperiode afgelopen is, kan de klant zijn/haar lidmaatschap opzeggen of wijzigen. Opzeggingen en wijzigingen dienen doorgegeven te worden per e-mail via pole.dance.with.lise@gmail.com Hierbij moet rekening gehouden worden met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient uiterlijk voor de 1e van de maand te worden gedaan, anders geldt de daaropvolgende maand als opzegmaand.

De klant kan in die opzegperiode nog gewoon gebruik maken van de lessen bij Pole Dance with Lise tot de eind datum van de opzeg periode.

Pole Dance with Lise zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht of bij te weinig deelnemers.

Pole Dance with Lise zal vóór aanvang van les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. De te vervallen les kan worden ingehaald op een ander lesuur in dezelfde maand. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

6. PRIJZEN, BETALING & PRIJSWIJZIGINGEN
Na inschrijving voor een les is de klant verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen vóór aanvang van de (eerste) les. Dit vindt plaats d.m.v. het online betalingssysteem, waarbij men de keuze heeft uit iDEAL of creditcard. Bij het afsluiten van een lidmaatschap vindt de betaling na de 1e online betaling plaats via automatisch incasso, waar de klant toestemming voor geeft bij het invullen van het online inschrijfformulier.

Na online inschrijving voor een lidmaatschap en het akkoord gaan van de Algemene Voorwaarden geeft de klant daarmee toestemming om doorlopend een bedrag van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven. De klant kiest hierbij voor een contractperiode van respectievelijk 3, 6 of 12 maanden en het lidmaatschap is tussentijds niet opzegbaar.

Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Pole Dance with Lise het recht om de klant dienst te weigeren en indien noodzakelijk, een incassobureau in te schakelen.

Pole Dance with Lise behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden vooraf aangekondigd op de website en/of per e-mail. Wanneer de prijzen worden aangepast krijgt de klant de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode zijn/haar lidmaatschap (zelfs binnen de oorspronkelijke contractperiode) aan te passen of te beëindigen.

7. VERZUIM & VAKANTIES
Pole Dance with Lise behoudt zich het recht gesloten te zijn op officiële feestdagen en mogelijk in vakanties een beperkt lesrooster te hanteren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van lidmaatschapskosten of teruggave. Dit zal vroegtijdig kenbaar worden gemaakt op de website en/of via e-mail.

Bij langdurige ziekte c.q. blessure kan de klant op vertoon van een medische verklaring en in overleg met Pole Dance with Lise het lidmaatschap of de rittenkaart tijdelijk deactiveren.

De klant heeft het recht het lidmaatschap tijdelijk te laten stopzetten i.v.m. vakantie. Stopzetten kan uitsluitend bij een lidmaatschap van 12 maanden, voor een aaneensluitende periode van 1 volledige kalendermaand. Een verzoek hiervoor moet minimaal twee weken van tevoren per e-mail worden ingediend.

Bij een lidmaatschap van 3 maanden is tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap niet mogelijk. 

8. WORKSHOPS, CURSUSSEN
De klant kan deelnemen aan een geplande workshop, cursus door zich vooraf aan te melden bij Pole Dance with Lise en het verschuldigde bedrag te betalen.

Inschrijving voor een workshop kan uitsluitend via het online reserveringssysteem Annuleren van een inschrijving voor een workshop, cursus of event is niet mogelijk. Na betaling is de inschrijving definitief. Bij annulering door de klant heeft de klant recht op de volgende vergoeding: – Tot 1 maand tot de datum van de cursus 75% van het inschrijfgeld. – Tussen 1 maand en 2 weken tot de datum van de cursus 50% van het inschrijfgeld. – Minder dan 2 weken tot de datum van de cursus: geen vergoeding van Pole Dance with Lise.